Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Alajõe Vallavolikogu kehtestas 27.detsembri 2016 otsusega nr 33 Alajõe valla Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu (koostanud Inari Works OÜ, töö nr DP 53-14).

Planeeritava ala pindala onligikaudu 2,3 ha ning see hõlmab Metsa maaüksust (katastritunnus 12201:001:0114) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala, mille kaudu toimub juurdepääs Metsa kinnistule. Planeeritavale maa-alale jääb ka detailplaneeringu algatamise hetkel Metsa ja Joovika kinnistute vahel olnud reformimata riigimaa riba, millest on vahepeal moodustatud Metsaku katastriüksus tunnusega 12201:001:1125.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse 12201:001:0114 maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine elamu- ja transpordimaaks, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, samuti planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, heakorrastuse ja tehnovõrkude paiknemise lahendamine.

Detailplaneeringuga jaotatakse Metsa kinnistu seitsmeks krundiks: kuus elamumaa krunti ja üks transpordimaa. Detailplaneering sisaldab Alajõe valla Peipsi järve äärse maa-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut – muuta maatulundusmaa juhtfunktsioon elamu- ja transpordimaaks. Planeeringu ala asub Alajõe valla kehtestatud üldplaneeringu kohaselt Alajõe küla tiheasustusalal, mis on hoonestatud põhiliselt ühepereelamutega. Lähipiirkonnas paiknevad samuti ärimaa sihtotstarbega hoonestatud krundid. Uued hooned on ette nähtud ehitada tiheasustusala sisse olemasolevate ehitiste vahele.

Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Alajõe Vallavalitsuses tööajal (Valla tn 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Viru maakond,

e-post: alajoevv@alajoevv) ja Alajõe valla kodulehel aadressil www.alajoevv.ee.

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.