Detailplaneeringu algatamise teade

Alajõe Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel .
Alajõe Vallavalitsus 09.11.2016 korraldusega nr 155 algatati Alajõe vallas Alajõe külas Okka kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Okka maaüksuse (katastritunnus 12201:001:0453, pindala 6865 m2, maakasutuse sihtotstarve on 100% elamumaa) jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude asukoha määramine.
Detailplaneeringu ala hõlmab Okka kinnistut ja osaliselt läheduses asuvat riigimaanteed 13111 Kauksi-Vasknarva. Planeeritava maa-ala pindala on ligikaudu 0,83 ha.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringut.
Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuste juhtotstarve pereelamumaa (EP).
Planeeringuala asub Alajõe valla kehtestatud üldplaneeringu kohaselt Alajõe küla tiheasustusalal ja detailplaneeringu kohustusega alal. Planeeritav ala on hoonestatud.
Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kuna detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Alajõe Vallavalitsus.
Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Alajõe Vallavalitsuses tööajal (Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald) ja Alajõe valla kodulehel www.alajoevv.ee

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.