JÕEKALDA KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Alajõe Vallavalitsus teavitab Jõekalda kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust.
Planeeringu eesmärgiks on väikesadama ja selle lähiümbruse planeerimine Alajõe valda Alajõe külla hoonestamata Jõekalda kinnistule (kat. tunnus 12201:001:1015).
Planeeritava ala suurus on u 2 ha.
Planeeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine sadamahoonele, tehnovõrkude ja sadamaga seotud rajatiste asukohtade määramine ning ümbritseva keskkonna kujundamine. Detailplaneeringuga on kavandatud sadamahoone ehitamine ja sadamakaide, slipi, sissesõidukanali kaldakindlustuste ning uue silla rajamine. Lisaks on kavas jõe kaldaid laiendada, jõge süvendada ja paadisadama akvatooriumi puhastada, et luua paremad tingimused jõe kasutamiseks.
Planeeringu elluviimisega seotud olulisemad mõjud on käsitletud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, mis on planeeringu lisamaterjal. Aruande tulemused on planeeringus arvesse võetud.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.04.2017 kuni 24.04.2017 Alajõe valla veebilehel http://www.alajoevv.ee/majanduse-info/planeeringud/ ning Alajõe vallamajas Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald tööaegadel E –R 8.15 -16.15.
Täiendav info telefonil 336 6182

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.