Kirjalik enampakkumine kinnistule Rosiita

Alajõe Vallavalitsus müüb 07.06.2017 korraldusega nr 75 kirjalikul enampakkumisel hoonestatud Rosiita kinnistu (Ida-Viru maakond, Alajõe vald, Alajõe küla, kinnisturegistriosa number 3535008, üldpind 11 208 m², ärimaa) alghinnaga nelikümmend tuhat (40 000) eurot. Vastavalt Alajõe vallavolikogu otsusele  20.04.2017 nr 15.
Kirjalikud pakkumused esitada 10.07.2017. a kella 12:00 Alajõe Vallavalitsusele aadressil Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald.

Enampakkumise tingimused

 1. Vara nimetus: Rosiita puhkebaas, kinnistu asub aadressil Rosiita, Ida-Virumaa, Alajõe vald, Alajõe küla. Kinnistu üldpind on 11 208 m². Puhkebaasi ehitusalune pind on 355 m².
 2. Vara müüakse kirjaliku enampakkumise korras. Pakkumiste esitamine tähtaeg on 10.07.2017 kell 12:00. Pakkumiste esitamiste koht on Alajõe vald, Alajõe küla, Valla tn 8.
 3. Vara alghind on 40 000 eurot, osavõtutasu on 50 eurot, tagatisraha suurus on 1 000 eurot.
 4. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.07.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kümme kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu. Osavõtutasu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud. Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Alajõe Vallavalitsuse arvele EE772200001120012896 enne enampakkumist.
 5. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu: isikud, kelle osavõtt enampakkumisest on vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega; maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.
 6. Enampakkumise võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Kui kahe või enama kõrgeimate pakkumiste summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik enampakkumine viie tööpäeva jooksul. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse notariaalne ostu-müügi leping. Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Ostuhind tuleb tasuda enne lepingu sõlmimist.
 7. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimisele temale teatatud ajal, kuid mitte hiljem kui kahe kuu pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus tühistada otsus pakkumise tulemuste kinnitamise kohta. Enampakkumise võitja loobumisel müügilepingu sõlmimisest võib sõlmida müügilepingu enampakkumisel kõrgemale pakkumisele eelneva pakkumise teinud osalejaga. Loobujale tagatisraha ei tagastata.
 8. Pakkumusi võivad teha kõik isikud, kelle ei ole keelatud kinnisasja omandada kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kohaselt. Koos pakkumusega esitatakse pakkuja isikut tõendava dokumendi ärakiri (äriühingu puhul väljavõte äriregistri registrikaardi ärakiri). Pakkumus vormistatakse eesti keeles, pakkumuses märgitakse:

8.1  pakkuja isiku- või registrikood,
8.2  pakkuja elu -või asukoht,
8.3  kinnitus, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast,
8.4  pakkuja arveldusarve number,
8.5  pakutava vara hind sõnades ja numbrites,
8.6  pakkumuse teinud isiku nimi ja allkiri.

 1. Pakkumus koos dokumendi ärakirja, tagatisraha ning osavõtutasu tasumist tõendava dokumendiga tuleb esitada suletud ümbrikus viitega vara nimele „Rosiita“ Alajõe Vallavalitsusse aadressil Ida-Viru maakond, Alajõe vald, Alajõe küla 41001, Valla tn 8 hiljemalt 10.07.2017 kell 12:00. Pakkumused avatakse samal päeval ja aadressil kell 13:00. Pakkumuse avamisel võib osaleda üks pakkuja esindaja.
 2. Võõrandatava varaga on võimalik kohapeal tutvuda, leppides eelnevalt kokku vallavanema asendajaga (Taavi Vogt, tel 55553487).
 3. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks kui pakkumisele ei registreerita ühtki pakkujat; ühelgi pakkujal ei lubata pakkumisest osa võtta; pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist; ükski pakkumine ei vasta esitatud nõuetele; eelläbirääkimistega pakkumisele ei esitatud ühtegi sobivat pakkumist.

 

 

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.