Koerte ja kasside pidamisest

Iga omavalitsus kehtestab määrusega koerte ja kasside pidamise eeskirja, mis sätestab nõuded kuidas oma lemmikloomaga ümber käia nii, et see ei tooks endaga kaasa sekeldusi. Enne looma koju toomist on mõistlik määrusega tutvuda ning siis kodus koera või kassi pidamiseks vastavad tingimused tagada. Samas ei piisa vaid sellest. Loomapidamist reguleerivad veel ka loomakaitseseadus, veterinaarkorralduse seadus ja loomatauditõrje seadus. Eelnimetatud õigusakte peavad loomaomanikud teadma, sest  need on kohustuslikud täitmiseks kõigile, kelle omandis või valduses on koer või kass. Koera või kassiga avalikus ruumis liikudes tuleb meeles pidada, et koduloom ei tohi reostada üldkasutatavat koridori, trepikoda, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui see aga juhtub, siis on looma omanik kohustatud reostuse likvideerima. Koeraomanik peab oma kodulooma varustama kaelarihmaga ning vajadusel panema talle ka suukorvi. Järelevalveta tänaval viibivaid koeri ja kasse loetakse hulkuvateks loomadeks ning nad kuuluvad püüdmisele ja vajadusel hukkamisele.
Koerte ja kasside pidamise eeskirjast nähtub, et koeri ja kasse on lubatud pidada eluruumis, hoones, elamu teenindusmaal või ka muul tarastatud maa-alal. Kusjuures maa-ala peab olema piiratud nii, et loom omal tahtel sealt välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus. Vähemtähtis ei ole teadmine, et pidades koera kohas, mille kõrval asub avalikus kasutuses olev tee, peab koera sellest hoidma vähemalt ühe meetri kaugusel. Koeraomaniku kohustus on tagada kaaskodanike turvalisus ning heaolu, et koer ei häiriks, hirmutaks ega ohustaks teedel ja tänavatel liikuvaid kaaskodanikke oma tegevuse ja häälitsustega.
Juhul, kui koer või kass on inimest rünnanud, hammustanud ning tekitanud talle varalise kahju või tervisekahjustuse siis on kindlasti vaja tekitatud vigastuste osas arsti poole pöörduda. Arst tagab asjakohase ravi ja  tervisetõendi. Arstitõend on abiks, kui tekib vajadus kahjude hüvitamiseks. Varalise kahju tekkimise korral on ohvril võimalus esitada võlaõiguslik nõue kahju tekitanud looma omaniku vastu. Looma omanik kannab täielikku vastutust koera või kassi tekitatud kahju eest, välja arvatud juhud, kui looma kasutatakse kuriteo tõkestamiseks. Hüvitist on võimalik taotleda näiteks ravikuludeks, lõhutud riiete eest, tekitatud moraalse kahju eest, samuti pureda saanud looma hukkumise korral looma varalise väärtuse ulatuses. Koera rünnaku järgselt oleks esialgu mõistlik kahjunõude osas pöörduda looma eest vastutava isiku poole ning tema hüvitamisest keeldumise korral kohtu poole.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest on loomapidajat võimalik võtta vastutusele ning määrata talle rahatrahv vastavalt seaduses sätestatule. Rahatrahviga karistatakse loomapidajat juhul, kui rikkumine põhjustas ettevaatamatusest tervisekahjustuse või varalise kahju. Rikkuja võetakse vastutusele väärteokorras ning talle on võimalik määrata rahatrahv suurusjärgus 200 trahviühikut ehk 800 eurot.
Koerte ja kasside pidamise eeskirjaga on võimalik tutvuda enda elukohajärgses omavalitsuses, selle kodulehel või otsida õigusaktide avalikust andmebaasist www.riigiteataja.ee.

Arukat loomapidamist soovides

Margus Murdsalu
vanemkomissar
Jõhvi – Iisaku konstaablijaoskond
piirkonnapolitseinik

Kahjuks seda postitust ei saa kommenteerida.