MAJANDUS

Alajõe vallas puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon ning ei osuta muid kommunaalteenuseid.

***********************************************************************************

2011. aasta seisuga on vallas registreeritud 53 ettevõtjat, kellest enamik tegutseb põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi valdkonnas. Ettevõtlusaktiivsus vallas on aasta-aastalt suurenenud, mille mõju aitab kaasa ka valla arengule.

Peale valla territooriumil registreeritud firmade on suur osa vallas tegutsevatest ettevõtjatest registreeritud väljaspool Alajõe valda. Ettevõtjate põhitegevus on seotud turismi, kalapüügi ja kalatöötlusega. Kala looduslikud ressursid annavad võimaluse selle püügist tulu saamiseks , samuti võimaluse ettevõtluse arendamiseks kalapüügiturismi korraldamise teenuste osutamise alal.

Suurimad kohalikud tööandjad on : PEIPUS OÜ, PEIPUS FISH OÜ, ALAJÕE VALLAVALITSUS, PUHKEKESKUSED JA KOHALIKUD KAUPLUSED.

***********************************************************************************

Terviseamet Ida Talitus

*Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p 1, § 15 lg 1 ja veeseaduse § 394 lg 3 alusel joogivee valdkonnas.

*Info joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid kehtestatud kvaliteedinõuete kohta : http://vtiav.sm.ee

***********************************************************************************

Alajõe valla jäätmehoolduseeskiri

Vastu võetud 12.03.2015 nr 3

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1.  Jäätmehoolduseeskirja eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Alajõe vallas (edaspidi vald) puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist.

 (2) Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Alajõe valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

 (3) Jäätmehooldust ja järelevalvet jäätmekäitluse üle korraldab Alajõe Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt jäätmekäitlust reguleerivatele riiklikele õigusaktidele.

***********************************************************************************

Alajõe vallas üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.03.2015 nr 4

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva korra eesmärk on Alajõe valla looduse eripära ja väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitsmine.

 (2) Korraga kehtestatakse Alajõe valla haldusterritooriumi tiheasustusalal üksikpuude, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses, raiumiseks loa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

 (3) Raieluba on kirjalik dokument, mis annab õiguse Alajõe valla tiheasustusalal üksikpuu raiumiseks.

 (4) Raieluba ei ole vaja taotleda alla 13 cm rinnasdiameetriga puu raiumiseks.