Heakord

Alajõe Vallavolikogu 029.07.2010 määruse nr 8 “Alajõe valla korra eeskiri” III peatükk kehtesatab  heakorda järgmiselt:

§ 7.  Heakorra eeskirja eesmärk

 (1) Alajõe valla heakorra eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Alajõe valla vastavate õigusaktidega tagada valla puhtus ja hea- ning korrashoid;

 (2) Alajõe vallas on iga isiku kohustus hoida puhtust ja heakorda.

§ 8.  Üldkohustuslikud heakorra nõuded

 (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

 (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

 (3) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada Alajõe Vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

 (4) Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi, esemed, materjalid vms. Ehitusmaterjalide vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks ehitusmaterjalide ja tolmu sattumist tänavale.

 (5) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

 (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt ühe päeva jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks;

 (7) Alajõe vallas viibiv isik peab täitma ka Alajõe Valla Kalmistute eeskirjas Alajõe Vallavolikogu poolt kehtestatud nõudeid.

§ 9.  Alajõe valla territooriumil heakorra tagamiseks kehtivad keelud

  Keelatud on:
 1) prügi, jäätmete, solgi ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele;
 2) jääkõlide, autokummide jt gaasi, tahma ning muid kahjulikke põlemise jääksaadusi sisaldavate jäätmete töötlemine sanitaar-, veemajandus- ja looduskaitseorganite kooskõlastuseta;
 3) toksiliste ainete ja nende jäätmete vedamine prügimäele;
 4) õhu saastamine gaaside, tahma jt põlemise jääkproduktidega. Majad jt hooned ei tohi töötada tahmava korstnaga;
 5) avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, iluvaaside, lillekastide, kuulutusetahvlite ja inventari rikkumine, ümberpaigutamine ning määrimine;
 6) avalikes kohtades kasvavate puude, põõsaste ja lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine, samuti muru kahjustamine;
 7) akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid;
 8) ilma omaniku ja ehitusspetsialisti kooskõlastuseta paljukorteriliste elamute rõdude ümberehitamine;
 9) ilma ehitusspetsialisti kooskõlastuseta piirdeaedade rajamine;
 10) elamute keldrites ja pööningutel hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale;
 11) visata kanalisatsioonivõrku ja veekogudesse pühkmeid ja pinnast, lasta naftasaadusi, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid ning puhastamata heitvett;
 12) lume sulatamine soola, soolaseguse liiva või teiste kemikaalidega sõidu- ja kõnniteedel, v.a vallavalitsuse otsusega piiritletud tänavatel. Soolaga segatud lume koristamisel on lubatud seda maha panna ainult selleks ettenähtud ja looduskaitsega kooskõlastatud kohtades;
 13) kasutada mehhaniseeritud transpordivahendeid, mis ei ole veostekindlad või on ülemäära koormatud ning rikuvad tänavate heakorda;
 14) sõidu- ja kõnniteedele laadida ehitusmaterjale, kaupa, küttepuid vms.

§ 10.  Kinnisvara, territooriumide, hoonete ja rajatiste omanike ja Alajõe vallas tegutsevate firmade ning üksikisikute kohustused

 (1) Kinnisvara ja territooriumide omanikud, ehitus- ja remonditöid tegevad firmad ning üksikisikud on kohustatud:
 1) kasutama omandit või oma valduses olevat vara nii, et see ei oleks vastuolus üldiste huvidega, sh käesolevas eeskirjas fikseeritud nõuetega;
 2) tagama, et territooriumi, hoonete ja vara seisund ei ohustaks kaasinimesi;
 3) aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi ja sellega külgneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt sõiduteeni (k.a tänavarentslid). Vaidlused puhastusala piiride üle lahendab vallavalitsus. Puhastusala hommikune puhastus tuleb lõpetada kella 7.00-ks ning vajadusel tuleb puhastada ka päeva jooksul;
 4) lisaks prahi koristamisele lõikama kõnnitee või sõidutee rentslist väljakasvava rohu ja puude juurevõrsed. Rohu hävitamine soola ja kemikaalidega on keelatud;
 5) niitma haljasalasid ja looduslikku rohumaad (kui kõrgus ületab 10 cm maapinnast) oma territooriumi ja puhastusala piires;
 6) talvel koristama hommikul kella 7.00-ks ja vajadusel ka päeva jooksul puhastusalal liikumist häiriva lume ja jää, sh kõnniteelt ning ülekäiguradadelt, samuti libeduse vältimiseks neid karestama, lume sulades lahti hoidma pinnaveerennid ja sademeveekaevud vee äravooluks;
 7) vedama prahi ja koristatud lume vallavalitsuse poolt avalikult teatatud kohta;
 8) regulaarselt puhastama krundil ja puhastusalal olevad sademeveekraavid ning truubid;
 9) kindlustama oma territooriumil või puhastusalal asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 10) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele;
 11) kaevetööde tegemiseks ja truupide paigaldamiseks ning kraavide torutamiseks või nende kinniajamiseks omama vallavalitsuse luba.

 (2) Kinnistu või vastava territooriumi reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat pole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

 (3) Puu või põõsa (v.a viljapuu ja maarjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba Alajõe Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 11.  Elamu või hoone omaniku kohustused

  Elamu või hoone omanik on kohustatud täitma järgmisi nõudeid:
 1) remontima, värvima ja korrastama hoone, selle fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
 2) eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning vajadusel eelnevalt tähistama ohtliku maa-ala. Nimetatud tööde tegemisel tuleb tagada ohutu liiklus;
 3) puhastama talvel välistrepid lumest ja jääst ning neid vajaduse korral karestama;
 4) tagama kahe- või enamakorterilise hoone puhul trepikoja valgustuse ja korteri välisustel numbrisiltide olemasolu;
 5) varustama hoone ühtlases stiilis kujundatud ja paigutatud numbrisiltidega. Hoonetel, mis asuvad valgustamata või vähevalgustatud tänavatel, peab olema valgustatud numbrisilt;
 6) paigutama ristmikel asuvatele hoonetele ühtses stiilis kujundatud tänava nimesildid;
 7) vastutama maja numbrisiltide ja tänava nimesiltide olemasolu ja korrashoiu eest;
 8) paigaldama paljukorterilise elamu trepikotta korterinumbritega varustatud postkastid ja hoidma korras üldkasutatavad trepikojad, koridorid ning keldrite valgustusšahtid;
 9) kooskõlastama hoone uue kujunduse ja selle elementide (sildid, viidad, varikatused, reklaam jne) paigaldamise ehitusspetsialistiga.

§ 12.  Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja -lindude pidamisel tuleb kinni pidada järgmisest korrast:
 1) põllumajandusloomade ja -lindude pidamine on keelatud 50 m ulatuses sööklate, kaupluste, toiduainetööstuse, kultuurimajade jt ühiskondlike hoonete kruntide piiridest;
 2) põllumajandusloomade ja -lindude pidamine on lubatud vastavalt tervisekaitsetalituse kehtestatud sanitaareeskirjale;
 3) põllumajandusloomade ja -lindude karjatamine avalikes kohtades on keelatud.

§ 13.  Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
 1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
 2) Alajõe Vallavalitsuse nõudel paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.

§ 14.  Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

 (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
 1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
 2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
 3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
 4) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
 5) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

 (2) Kui ehitus- ja remonditööde teostajaks on juriidiline isik, peab ta tööde kohta paigutama nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
 1) töö tegija nimi ja aadress;
 2) töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
 3) töö nimetus;
 4) töö alg- ja lõpptähtaeg.

 (3) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001 nõuetest.

§ 15.  Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
 2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

Viide Riigi Teatajale

3. глава ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

§ 9. Запреты, действующие для обеспечения благоустройства на территории волости Алайыэ

Запрещается:
1) складировать, оставлять или выбрасывать мусор, отходы, нечистоты и иные загрязняющие и замусоривающие вещества и материалы в не предусмотренных для этого местах и на территориях, находящихся во владении других лиц;
2) перерабатывать остаточные масла, автомобильные покрышки и другие отходы, содержащие газы, сажу и иные вредные остаточные продукты горения, без согласования с органами санитарной охраны, охраны водного хозяйства и природы;
3) транспортировка токсичных веществ и их отходов на свалку;
4) загрязнение воздуха газами, сажей и другими остаточными продуктами горения. Запрещается использование в домах и других зданиях труб, выделяющих сажу;
5) порча, перемещение и пачкание (загрязнение) размещенных в общественных местах скамеек, оград, мусорных баков, вазонов, ящиков для цветов, досок для объявлений и другого инвентаря;
6) слом или нанесение повреждений и порчи каким-либо иным способом деревьев, кустов и цветов, растущих в общественном месте, а также нанесение вреда траве;
7) чистить и выбивать из окна или с балкона ковры, чехлы для мебели и постельное белье;
8) перестраивать балконы многоквартирных жилых зданий без согласования с владельцем и специалистом по строительству;
9) возводить ограды без согласования со специалистом по строительству;
10) хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества и материалы в подвалах и на чердаках жилых домов;
11) выбрасывать и сливать в канализационную систему и водоемы мусор и почву, продукты нефтепереработки, ядовитые, коррозионные и легковоспламеняющиеся вещества и неочищенные сточные воды;
12) растапливать снег при помощи соли, солевой смеси и других химикатов на проезжих и пешеходных дорогах, за исключением улиц, ограниченных решением волостной управы. При уборке снега, смешанного с солью, разрешено сваливать его только в предусмотренных для этого местах, согласованных с охраной природы;
13) использовать перегруженные или не предназначенные для перевозки грузов механизированные транспортные средства, а также средства, наносящие урон благоустройству улиц;
14) складировать на проезжих и пешеходных дорогах строительные материалы, товары, дрова и т. д.

 

§ 10. Обязанности владельцев недвижимости, территорий, зданий и строений, а также фирм и частных лиц, ведущих свою деятельность в волости Алайыэ.

(1) Владельцы недвижимости и территорий, фирмы, занимающиеся ремонтными и строительными работами, а также частные лица обязаны:
1) использовать имущество, находящееся в их собственности или владении, чтобы это не противоречило интересам общественности, в т. ч. требованиям, установленным в данных правилах;
2) гарантировать, что состояние территории, зданий и имущества не представляет опасность для других людей;
3) круглогодично производить уборку и поддерживать порядок на внутренней территории своего участка и в граничащей с ним уборочной зоне, которая в случае участков, граничащих с дорогами и улицами, достигает проезжей части по всей ширине участка (в т. ч. водосточные канавы).  Споры о границах уборочных зон разрешает волостная управа. Утреннюю уборку уборочной зоны следует завершить к 7.00 и при необходимости следует проводить уборку и в течение дня;
4) помимо уборки мусора подстригать разрастающиеся из сточных канав на пешеходные и проезжие дороги побеги деревьев и траву. Запрещено уничтожение травы при помощи соли и химикатов;
5) косить газоны и естественные луга (если высота превышает 10 см от поверхности земли) в переделах своей территории и уборочной зоны;
6) зимой к 7.00 утра и при необходимости в течение дня счищать снег и лед, препятствующие  передвижению, в т. ч. на пешеходных дорожках и переходах, а также во избежание обледенения придавать им шероховатость, при таянии снега держать открытыми водосточные желобы и ливневые колодцы для стока воды;
7) свозить мусор и убранный снег в места, обозначенные волостной управой;
8) регулярно очищать находящиеся на участке и в прилегающей к нему уборочной зоне ливневые желоба и дренажные канавы;
9) гарантировать свободный доступ к местам пожарных резервуаров для воды, находящихся на их территории и в уборочной зоне;
10) организовывать и содержать в порядке места для мусорных контейнеров и подъездные дороги к ним;
11) запрашивать разрешение у волостной управы для землекопных работ и прокладывания труб, а также для дренажа или засыпания канав.

(2) В случае загрязнения или засорения участка или соответствующей территории виновник загрязнения или засорения обязан произвести очистку. Если невозможно установить виновника загрязнения или засорения, территорию должен привести в порядок её владелец.

(3) Для сруба и профилактической подрезки дерева или куста (искл. плодовые деревья и ягодные кусты) следует ходатайствовать о разрешении в порядке, установленном волостным собранием Алайыэ.

 

§ 11.  Обязанности владельца жилого дома или здания

Владелец жилого дома или здания обязан выполнять следующие требования:
1) ремонтировать, красить и приводить в порядок здание, его фасад и входящие в его состав элементы;
2) убирать с крыш, края крыш или иных мест обвалоопасные камни, плиты, а также снег и лед, при необходимости предварительно помечать опасную наземную зону. При проведении упомянутых работ следует гарантировать безопасность передвижения;
3) зимой очищать наружные лестницы от снега и льда, при необходимости придавать им шероховатость;
4) в зданиях с двумя или более квартирами обеспечивать наличие освещения подъезда и номерных табличек на дверях квартир;
5) снабдить здание номерными табличками, оформленными и размещенными в едином стиле. Номерные таблички на зданиях, расположенных на неосвещенных или малоосвещенных улицах, должны иметь подсветку;
6) снабдить расположенные на перекрестках здания табличками с названием улицы, оформленными в едином стиле;
7) нести ответственность за наличие и сохранность табличек с номерами домов и названиями улиц;
8) разместить в подъезде многоквартирного жилого дома почтовые ящики, снабженные номерами квартир, и поддерживать порядок в подъездах общего пользования и осветительных шахтах подвалов;
9) согласовывать со специалистом по строительству новое оформление здания и размещение его элементов (таблички, указатели, навесы, реклама и т. д.).

 

§ 12. Обязанности владельцев домашнего скота и птиц

При содержании домашнего скота и птиц следует придерживаться следующего порядка:
1) содержание домашнего скота и птиц запрещено на расстоянии 50 м от границ столовых, магазинов, пищевой промышленности, домов культуры и участков с другими зданиями общественного пользования;
2) содержание домашнего скота и птиц разрешено в соответствиями с санитарными правилами службы охраны здоровья;
3) запрещен выпас домашнего скота и птицы в общественных местах.

 

§ 14.  Обязанности производителей строительных и ремонтных работ по обеспечению порядка

(1) Производитель строительных и ремонтных работ обязан:
1) гарантировать проведение работ по благоустройству в уборочной зоне;
2) предотвращать попадание грязи, мусора и пыли с объекта на проезжую часть и пешеходные дороги, а также на соседние участки, накрывая для этого рабочую поверхность объекта с момента установки лесов и проложив подъездную дорогу с твердым покрытием для подвоза грузов на территорию. Гарантировать чистоту покрышек транспортных средств, выезжающих со строительного объекта, путем их помывки;
3) содержать в порядке и убирать подъездную дорогу к объекту. Разрешено в порядке исключения разгружать и складировать строительные матерьялы на территории общего пользования только при наличии разрешения волостной управы;
4) с момента выкапывания котлована для фундамента или установки лесов установить и содержать в порядке ограду, предназначенную для разметки и разграничения внешней границы строительной площадки, которую следует установить таким образом, чтобы была гарантирована её устойчивость;
5) после завершения работ и сдачи объекта в эксплуатацию привести в порядок окружающую его местность и испорченную в ходе работ зеленую зону в непосредственной близости к объекту, а также увезти строительные отходы.

(2) Если строительные и ремонтные работы производит юридическое лицо, то оно обязано разместить на видном месте информационную табличку, на которой отмечены:
1) имя и адрес производителя работ;
2) имя и телефон ответственного за работы лица;
3) наименование работ;
4) начало и конец срока осуществления работ.

(3) При оформлении размеров и размещении информационной таблички руководствуются требованиями Стандарта Эстонской Республики EVS 613:2001.