Kassid-koerad

Alajõe Vallavolikogu 029.07.2010 määruse nr 8 “Alajõe valla korra eeskiri” IV peatükk kehtesatab kasside ja koerte pidamise korra järgmiselt

 

ALAJÕE VALLA KORRA EESKIRI

IV peatükk
KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI

 

§ 16. Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk
(1)Eeskirja eesmärgiks on tagada inimeste rahu, ohutus, samuti vältida võimaliku kahju tekkimist.
(2) Käesolev eeskiri kehtib Alajõe valla elanikele, asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, vallas viibivatele isikutele, kes peavad koeri ja/või kasse.

§ 17. Mõisted
Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (omanik) või kes tegeleb koera või kassi pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel omanikuga;
2) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
3) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 18. Loomapidamine
(1)   Alajõe vallas on lubatud pidada looma korteris ja individuaalelamus, ettevõttes kinnistel territooriumidel (tarastatud hoovid, aiad jms) nii, et oleks välditud nende lahtipääsemine ning tagatud väljaspool valvatavat territooriumi inimeste ohutus. Lasteasutustes ja tervishoiuasutustes võib koeri või kasse pidada üksnes veterinaarnõuete ja loomakaitse-eeskirja täieliku täitmise korral;
(2)   Koera tohib avalikus kohas pidada ainult rihma otsas ja suukorviga varustatult. Ilma rihma ja suukorvita võib koera avalikus kohas pidada või välja lasta teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsevägi) poolt ning dresseerimiseks õppetreeningplatsidel;
(1)   Loomad kuuluvad kohustuslikule marutaudivastasele vaktsineerimisele ning loomaomanikul peab olema kaasas tõend või veterinaarpass kehtiva märkega marutaudi vastu vaktsineerimise kohta;
(2)   Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest;
(3)   Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu;
(4)   Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda;
(5)   Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik;
(6)   Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

§ 19. Loomapidaja kohustused
Loomapidaja on kohustatud:
(1) täitma loomakaitse nõudeid;
(2)  tagama kaaskodanike ohutuse nii, et koer ei pääseks inimesi hammustama, ehmatama või muud kahju tegema;
(3) asetama eraterritooriumi või muu kinnise territooriumi sissepääsu juurde informatsiooni kurja koera olemasolust (hoiatussilt tekstiga KURI KOER) ja kindlustama ametiülesandeid täitvate isikute ohutu liikumise;
(4) rangelt jälgima sanitaarnõudeid, laskmata koertel ja kassidel reostada hooneid, majade koridore, trepikodasid, kõnniteid, haljasalasid, laste liivakaste ja muid avalikke kohti (tekitatud reostuse peab koera või kassi omanik kohe kõrvaldama);
(5) viima haiged ja haiguskahtlased loomad loomakliinikusse uuringutele ja vajadusel profülaktilisele ravile. Iga isik, kes näeb hulkuvat, haiget või vigastatud looma, peab sellest teatama vallavalitsusele või muule vastavale asutusele;
(6) kinnitama koera kaelarihma külge või mõnel muul viisil registreerimisnumbri;
(7) koerte ja kasside ühissõidukis vedamisel täitma kehtivaid eeskirju, kusjuures tuleb tagada kaasinimeste ohutus;
(8) tagama, et koerad ja kassid ei pääseks kauplustesse, sööklatesse, turule, laste mängupaikadesse jm.

§ 20. Leitud koerad
(1) Kõik järelevalveta koerad ja kassid, kelle pidamisel rikutakse koerte ja kasside pidamise eeskirja, loetakse hulkuvateks ja nad võivad kuuluda hukkamisele;
(2) Leitud koer numbrimärgiga kaelarihmal tagastatakse omanikule. Looma hoidmisega seotud kulud kannab looma omanik;

V peatükk

VASTUTUS

§ 21. Alajõe valla korra eeskirja rikkumine
(1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse karistusseadustiku § 262 kohaselt;
(2) Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel;
(3) Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatkse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 663.

§ 22. Kontrolli tagamine
Kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad Alajõe Vallavolikogu, Alajõe Vallavalitsus või Politseiprefektuur, samuti Alajõe Vallavalitsuse ametnikud ja Alajõe Vallavolikogu või volikogu poolt volitatud isikud.

§ 23. Väärtegude menetlejad
Väärteo kohtuvälised menetlejad on Alajõe Vallavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 24. Avaliku ürituse korraldamisega Alajõe vallale tekitatud kahju hüvitamine
Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku üritusega Alajõe vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.