Planeeringud

Vasknarva maaparandusehitise rek. projekt 

Projekti koostaja Kobras AS: http://www.kobras.ee

********************************************************************************************

Alajõe vallas Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Alajõe Vallavolikogu 12.02.2015 otsusega nr 2 on algatatud Alajõe valla Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneering. Planeeritava ala pindala on ligikaudu 2,3 ha ning see hõlmab Metsa maaüksust (katastritunnus 12201:001:0114) ja osaliselt riigimaantee nr 13111 Kauksi-Vasknarva maa-ala, mille kaudu toimub juurdepääs Metsa kinnistule. Planeeritavale maa-alale jääb ka Metsa ja Joovika kinnistute vaheline reformimata riigimaa riba. Ida-Viru maavanem on andnud 24.11.2014. a korraldusega nr 8-8/2014/852 loa nimetatud ribakujulise maatüki erastamiseks, et see piirneva kinnisasjaga liita.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse 12201:001:0114 maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine elamu- ja transpordimaaks, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, samuti planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, heakorrastuse ja tehnovõrkude paiknemise lahendamine.

Detailplaneeringuga jaotatakse Metsa kinnistu seitsmeks krundiks: kuus elamumaa krunti ja üks transpordimaa. Detailplaneering on kooskõlastatud Maanteeametiga, Terviseametiga ja Ida Päästekeskusega. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ja naaberkinnistute omanikega.

Detailplaneering sisaldab Alajõe valla Peipsi järve äärse maa-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut – muuta maatulundusmaa juhtfunktsioon elamu- ja transpordimaaks.

Planeeringu ala asub Alajõe valla kehtestatud üldplaneeringu kohaselt Alajõe küla tiheasustusalal, mis on hoonestatud põhiliselt ühepereelamutega. Lähipiirkonnas paiknevad samuti ärimaa sihtotstarbega hoonestatud krundid. Uued hooned on ette nähtud ehitada tiheasustusala sisse olemasolevate ehitiste vahele.

Aluseks võttes planeerimisseaduse § 134, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja ning lähtudes Alajõe Vallavolikogu 30.01.2014 määruse nr 4 „Alajõe valla ehitusmäärus“ § 14 lõikest 1, vallavolikogu

o t s u s t a b:

1. Võtta vastu Alajõe vallas Alajõe külas Metsa kinnistu ja lähiala detailplaneering (koostanud Inari Works OÜ, töö nr DP 53-14).

2. Alajõe Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek vallavalitsuse ruumides aadressil Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond.

3. Vallavalitsusel teatada detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest ajalehtedes „Põhjarannik“ ja „Peipsirannik“ ning Alajõe valla veebilehes.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Alajõe Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvestades otsuse teadasaamise päevast alates või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Sergei Asmus
vallavolikogu esimees

 

********************************************************************************************

Alajõe Volikogu otsus nr 21 Jõekalda Kinnistu ning selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõekalda kinnistu ja selle lähiala DP ning lisad

1. Joekalda_DP_1_Situatsiooniskeem
2. Joekalda_DP_2_Tugijoonis
3. Joekalda_DP_3_Põhijoonis
4. Joekalda_DP_4_Illustratsioonid
5. Joekalda_DP_Seletuskiri
6. Alajõe süvendusprojekt
7. Joekalda_DP_KSH_aruanne_02-03-2017
8. Lisa_1_Joekalda_DP_KSH_VTK_08-01-2016
9. Lisa_2_Keskkonnaameti_kiri_KSH_toomahu_tapsustamiseks_23-02-2016
10. Lisa_3_Proovivotupunktide_plaan
11. Lisa_4_Reostusproovide_analyysi_tulemused
12. Lisa_5_Vaikesadamate_standard_27-02-2014
13. Lisa 6 Arvamused KSHA eelnõule
14. Lisa 7 Avaliku arutelu protokoll 01-03-2017
15. Lisa 8 Terviseameti  Ida talituse arvamus

Jõekalda DP KSH väljatöötamise kavatsus  ja selle lisad

 

*************************************************************************************************

Alajõe Vallavolikogu ostus nr 20 Vasknarva külas Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alajõe Vallavalitsus teatab Ida-Virumaal Alajõe vallas Vasknarva külas Paadisadama kinnistu (12201:002:0456) ning selle lähiala detailplaneeringu (DP) lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

DP koostamise eesmärk on ehitusõiguse, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine. Planeeringus kavandatava tegevuse eesmärgiks on Vasknarva paadisadama arendamine nii maismaal kui veealal. Maismaal on eesmärgiks funktsionaalne sadama ala maakasutus (sh krundistruktuur ja ehitusõigus). Veealal on eesmärgiks muulide rajamine ning ujuvkaide (sildumiskohtade) rajamine kuni ca 50 veesõiduki vastuvõtmiseks. Piiriülest (riigi), negatiivset keskkonnamõju ei ole ette näha.

DP algataja, huvitatud isik ja koostamise korraldaja on Alajõe Vallavalitsus (Valla 8, 41001 Alajõe küla, Alajõe vald, kontaktisik Taavi Vogt taavi.vogt@alajoevv.ee, 336 6188). DP kehtestajaks on Alajõe Vallavolikogu (Valla 8, 41001 Alajõe küla, Alajõe vald, kontaktisik Sergei Asmus alajoevv@alajoevv.ee, 336 6182). DP koostaja on FIE Peep Moorast (Nurmiku tee 16-14, 12013 Tallinn, p.moorast@gmail.com, 5837 3248). KSH-d viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15B, 51010 Tartu, kontaktisik Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, 528 9197).

DP lahenduse ja KSH aruande eelnõuga saab tutvuda ajavahemikul 11.04-25.04.2017. DP ja KSH aruande eelnõu on alla laetav Internetist – http://www.alajoevv.ee/majanduse-info/planeeringud/ ning dokumentatsiooniga tutvumiseks saab tulla ka Vallavalitsuses (Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald E-R kella 8.15 – 16.15).

DP lahenduse ja KSH aruande eelnõu kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 25.04.2017 a e-posti teel Alajõe Vallavalitsusele aadressile alajoevv@alajoevv.ee või posti teel (Valla 8, 41001 Alajõe küla, Alajõe vald).

DP lahenduse ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 27.04.2017. a algusega kell 10.00 – Alajõe vallamajas Valla 8, Alajõe küla, Alajõe vald.

Paadisadama detailplaneering ja lisad
1. 1-14 Paadisadama kinnistu ja selle lähiala DP Asukoha joonis
2. 1-14 Paadisadama kinnistu ja selle lähiala DP Seletuskiri
3. 1-14 Paadisadama kinnistu ja selle lähiala DP P6hijoonis
4. 1-14 Paadisadama kinnistu ja selle lähiala DP Maa-ala plaan
5. 1-14 Paadisadama kinnistu ja selle lähiala DP Tehnov6rkude yhenduste skeem
6.  www.alkranel.ee/andmed/Paadisadama_DP_eskiis_ja_KSH_programm.zip
7. Alajoe_Vasknarva_Paadisadama_kinnistu_DP_KSH_edk_06_03_17
8. KSH_lisa_1_Heakskiidetud_KSH_programm
9. KSH_lisa_2_KSH_programmi_heakskiitmise_otsus
10. KSH_lisa_3_Ekspertarvamus_IV_Av_Vasknarva_kylas_Vasknarva_paadisadama_DP_moju_kalastikule
11. KSH_lisa_4_Vasknarva_sadama_ja_lahiala_DP_moju_kahepaiksetele_ning_roomajatele_21_07_2016
12. KSH_lisa_5_lahendus_seisuga_08_02_2017_FIE_Peep_Moorast
13. Tuukritööde OÜ poolt teostatud allvee uuringute kokkuvõte
14. Vee erikasutusluba
15. Keskkonnaameti korraldus: vee erikasutusloa andmine
16. Teostatavus – tasuvusanalüüs

Kooskõlastused:
1. Päästeameti kooskõlastus
2. Maa-ameti kooskõlastus
3. Keskkonnaameti kooskõlastus
4. Terviseamet Ida Talituse kooskõlastus
5. Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus
6. Peipsi Trade Ltd OÜ kooskõlastus
7. Biko Jõhvi OÜ kooskõlastus
8
.Riigi Kinnisvara AS kooskõlastus
9
. Lennuameti kooskõlastus
10. Veeteede Ameti kooskõlastus
11. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kooskõlastus
12. Muinsuskaitseameti kooskõlastus
13. Keskkonnaministeeriumi kooskõlastus
14. Tehnilise Järelvalve Ameti luba
15. Kaitseministeeriumi kooskõlastus

 

*************************************************************************************************

Alajõe Vallavalitsuse korraldus nr 26 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”

Alajõe Vallavalitsuse 18. juuni 2014 korraldusega nr 85 „Detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ algatati Vasknarva
paadisadama detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 2,1 ha ning see asub Vasknarvas
külas ja hõlmab Paadisadama kinnistut (katastritunnus 12201:002:0456, registriosa nr
3600208), Vaskvarva vaatetorni kinnistut (katastritunnus 12201:002:0262, registriosa nr
2130608) ning osaliselt Muuli teed ja reformimata riigimaad. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusel 12201:002:0456 ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Detailplaneeringuga ei kavatseta muuta kehtivat üldplaneeringut.
Kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse rannaala üldplaneeringu kohaselt on Paadisadama
kinnistu sihtotstarve üldkasutatav maa. Planeeringus kavandatava tegevuse eesmärgiks on
Vasknarva paadisadama arendamine nii maismaal kui veealal. Maismaal on eesmärgiks
korrastada ja muuta funktsionaalsemaks sadama maakasutust (sh krundistruktuuri) ning
kavandada ehitusõigus arhitektuurselt väärtusliku sadamahoone ning paadikuuri rajamiseks (sh vajalik taristu) koos sadama tegevuseks vajalike rajatistega. Veealal on eesmärgiks tormivarju pakkuvate muulide rajamine ning ujuvkaide (sildumiskohtade) rajamine kuni ca 50 erineva süvisega (sadama sügavus arvestab Narva jõe veekõikumisega) veesõiduki vastuvõtmiseks.
Korralduse nr 85 andmisel vallavalitsus leidis, et keskkonnamõju strateegiline hindamine ei olnud vajalik ning planeeringudokumendi algatamisega koos ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringudokumendi koostamise käigus on siiski selgunud, et planeeringu elluviimisel võib kavandavate tegevustega kaasneda oluline keskkonnamõju, mistõttu vallavalitsus muudab oma seisukohta.
OÜ Monoliit esitatud paadisadama eelprojekti kohaselt planeeritakse süvendada akvatoorium, rajada sissesõidukanal koos kaldakindlustusega, kai, slipp ja paigaldada ujuvsillad.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lg 1 punkti 17 ja § 11 lõike 3 alusel on veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 m³ ja veekogusse tahkete ainete uputamine alates ainete mahust 500 m³ olulise keskkonnamõjuga tegevus, mille korral tuleb algatada keskkonnamõju hindamine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisel lähtub vallavalitsus järgmistest
kriteeriumitest:
* planeeringualal asub III kategooria kaitsealune liik;
* olemaolevad keskkonnatingimused võivad muutuda, millest tulenevalt võib häiritud olla
looduskeskkonna taastumis- ning vastupanuvõime;
*detailplaneeringuga kavandatavate tegevustega võib kaasneda oluline täiendav mõju
senisele üldisele foonile soojuse, kiirguse, lõhna, jäätmetekke, vee, pinnase, õhusaaste, müra ja vibratsiooni osas.
KEHJS § 35 lõike 2 kohaselt algatatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine selle
vajadust põhjendamata KEHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral. Keskkonnamõju hindamine ei ole piiriülene ning vallavalitsusel puudub informatsioon, kas kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise menetlused liidetakse. Keskkonnauuringute vajadus esitatakse keskkonnamõju hindamise käigus.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, Alajõe Vallavolikogu 30.01.2014 määruse nr 4 „Alajõe valla ehitusmäärus“ § 42 lõike 1 ja KeHJS § 33 lg 1 punkti 3, annab vallavalitsus
KORRALDUSE
1. Algatada Alajõe vallas Vasknarva külas Paadisadama kinnistu detailplaneeringuga koostamise protsessis keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
2. Teavitada keskkonnamõju hindamise algatamisest Ida-Viru maavanemat, Keskkonnaameti Viru regiooni ning avaldada vastavasisuline teade väljaannetes Ametlikud Teadaanded, Põhjarannik, Peipsirannik ja valla veebilehel.
3. Tunnistada kehtetuks Alajõe Vallavalitsuse 18.06.2014 korralduse nr 85 „Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine“ punktid 3, 4.3 ja 4.4.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korralduse peale võib esitada Alajõe Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduse sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

***********************************************************************************

Katastriüksuse (kinnistu) jagamise etapid olemasolevate hoonete vahel ilma detailplaneeringuta

1. Taotlejad konsulteerivad ehitusnõuniku ja maaspetsialistiga, kes hindavad piiride muutmissoovi võimalikkust lähtuvalt piirkonna hoonestusprintsiipidest, hoonete kasutusotstarbest ning konfiguratsioonist.

2.Taotlejad täidavad ühisavalduse notariaalselt kinnitatud allkirjadega katastriüksuse (kinnistu) jagamiseks ning esitavad selle vallavalitsusele ja maamõõtjale.

3. Avaldusele lisatakse koopiad piiriprotokollidest ja katastriüksuse plaanist, asendiskeem, kus on ära näidatud soovitav katastriüksuse piir ning väljavõte kinnistusraamatust.

4. Taotlejad tellivad maamõõtjalt uute katastriüksuste moodustamise tööd.

5. Maamõõtja koostab maaüksuse jagamise toimiku ning esitab toimiku, koos piiripunktide tekstfailiga Alajõe vallavalitsusele, kes võtab nende plaanide ja registreeritud ühisavalduse alusel vastu korralduse nõustumiseks katastriüksuse jagamisega.

6. Vallavalitsus edastab plaanid koos korraldustega maamõõtjale.

7. Maamõõtja koostab toimikud ja edastab need maakatastrile kontrollimiseks ning uute katastriüksuste registreerimiseks.

8. Materjalid saadetakse Ida-Viru katastribüroost edasi  Ida-Viru Maakohtu  kinnistusosakonda, kus toimub lõplik kinnistamine.

(Hoonestatud kinnistu puhul avaldus notariaalselt kinnitatud allkirjadega, kui on mitu omanikku)

Õiguslik alus:
Vastavalt Planeerimisseaduse §9 lõike 10 punkti 4 alusel võib Vallavalitsus lubada mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi.

 Vajalikud blanketid on kättesaadavad alajaotuses “Blanketid