VALLA JUHTIMINE

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus

Alajõe vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja Alajõe valla põhimääruse alusel oma pädevuse piires Alajõe Vallavolikogu, Alajõe Vallavolikogu esimees, Alajõe Vallavalitsus ja Alajõe vallavanem.

Alajõe valla omavalitsust teostavad vahetu demokraatia vormis Alajõe valla haldusterritooriumi alalised elanikud ja valla omavalitsusorganid.

Alajõe valla omavalitsusorganid on:
Alajõe Vallavolikogu – Alajõe valla kui omavalitsusüksuse esinduskogu, mille valivad Alajõe valla hääleõiguslikud elanikud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.
Alajõe Vallavalitsus – Alajõe valla kui omavalitsusüksuse täitevorgan, mille moodustab vallavolikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.