Arengukava ja eelarvestrateegia

Alajõe valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2020

***************************************************************************************************

ALAJÕE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Alajõel 14. oktoobril 2014 nr 18
Alajõe valla arengukava 2015-2022 kinnitamine
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7
alusel.
§ 1. Kinnitada Alajõe valla arengukava 2015-2022 (lisa).
§ 2. Tunnistada kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 1. oktoobri 2012. a määrus nr 39 „Alajõe
valla arengukava 2012-2020. a kinnitamine“.
§ 3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.
Jüri Päll
Volikogu esimees

Alajõe valla arengukava aastateks 2015-2022

Alajõe valla arengukava aastateks 2012-2020

***************************************************************************************************