Blanketid

Elukohateated:
-https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1270/5201/4013/Lisa%201_elukohateade.pdf#

-https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/lisa_1_elukohateade_taidetav_sm_0.pdf

Toetuste avaldus:
- Avaldus

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotluse vorm:
- Avaldus

Ehitus:
* Vormid on kätte saadaval ka:  SIIN

Puurkaevu rajamisest:
Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

-Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³   ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa  taotluse vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (pdf, Word)
-Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (pdf, Word)

Kinnistu detailplaneering ja jagamine:
- Detailplaneeringu algatamise taotlus
- Kinnistu jagamise ilma detailplaneeringuta taotlus

Tee avalik kasutamine:
- Avaldus tee avalikuks kasutusele võtmiseks

Raieloa taotlus:
-Raieloa taotlus (pdf)
-Raieloa taotlus (Word)

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus:
-Vabastamise taotlus (pdf)
-Vabastamise taotlus (word)

Avaldus matmisloa saamiseks
-
Avaldus (word)