Eeskirjad ja korrad

17.02.2016 volikogu määrus nr 1 Alajõe valla küladele toetuste andmise kord

*Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel
LISA 1   
LISA 2

12.03.2015 volikogu määrus nr 3 Alajõe valla jäätmehoolduseeskiri

*Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 365 ja jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel

01.04.2015 volikogu määrus nr 6 Alajõe valla jäätmevaldajate register

*Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lg 1 punkti 37 ja jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 alusel.

Alajõe valla ehitusmäärus

*Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 29 ja lõike 2, planeerimisseaduse § 5 ja ehitusseaduse § 19 lõike 4 alusel

Alajõe valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused 

*Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel.

Alajõe valla hooldajatoetuse maksmise kord

*Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel, Alajõe Vallavolikogu 12.03.2010 a „ Alajõe valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 25 lg 1 p 5, lähtuvalt.

Alajõe valla kalmistute eeskiri

*Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punktist 2 ja § 22 lõikest 2 lähtuvalt.

12.03.2015 volikogu määrus nr 4 Alajõe vallas üksikpuude raiumiseks loa andmise tingimused ja kord

*Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel